El nostre Projecte

Escola Jaume I

El nostre Projecte

L’escola com a lloc d’aprenentatge

Considerem l’aprenentatge com a part del desenvolupament natural d’un nen o d’una nena, que aprèn com a subjecte actiu a partir del conjunt d’experiències i en relació a una gran diversitat d’estímuls en interacció amb l’entorn. Entenem el paper del professorat com a orientador i dinamitzador d’aquest desenvolupament natural.

Aprenentatge integral

Entenem l’aprenentatge com un procés que implica la totalitat de la persona, en la que es desenvolupen una gran diversitat de capacitats: intel·lectuals, emocionals, socials, actitudinals, procedimentals, etc.

Aprenentatge en la diversitat

L’escola, dins del marc de la societat on vivim, fomentarà el respecte a la diversitat individual i cultural de totes les persones que la formen.

Aprenentatge actiu

L’escola és el lloc on es facilita, s’estimula i es dóna coherència a l’aprenentatge natural d’un nen o d’una nena, fomentant la curiositat i la investigació, implicant activament en el seu procés i evitant un paper de receptor passiu d’informació. Tindran especial rellevància les activitats de recerca, descobriment i treball de camp.

Aprenentatge constructivista

Entenem l’aprenentatge com un progrés individual del nen i de la nena, que parteix de les seves capacitats i fomenta l’assoliment de noves competències. L’ensenyament serà significatiu i interdisciplinari, tindrà en compte els coneixements previs i els seus interessos, així com el seu ritme de progrés.

Aprenentatge competent

L’escola vetllarà per l’assoliment de les competències bàsiques, entenent-les fonamentalment com a eines per a integrar-se en un món complex i canviant.

Aprenentatge crític

Afavorirem la consciència crítica, la iniciativa i la presa de decisions, tot defugint el conformisme o la passivitat en l’alumnat, entenent l’aprenentatge també com a intercanvi en discussió constructiva i raonada. Dedicarem especial atenció a compensar la forta influència dels mitjans de comunicació en els valors dels nens i de les nenes.

Aprenentatge responsable

Fomentarem la implicació responsable de l’alumnat en el seu aprenentatge.
Afavorirem la seva integració responsable en l’entorn cultural, social i sostenible, començant pel més proper: la família, l’escola, el barri. etc.